Κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή", συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για τη βελτίωση της πλοήγησης στον ιστότοπο, την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου και τη βοήθεια στις προσπάθειες μάρκετινγκ μας. Δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

πολιτικη απορρητου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή

Ο φορέας με την επωνυμία "Culture for Change" (εφεξής "CforC") είναι Σωματείο με κύριους σκοπούς, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, αλληλεγγύης και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών του και τη δημιουργική συμμετοχή και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής καινοτομίας σε όλες τις διαστάσεις της.

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του, το CforC επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων (εφεξής "υποκείμενα της επεξεργασίας" ή "υποκείμενα"), τα οποία μπορεί να είναι μέλη, υπάλληλοι, εξωτερικοί συνεργάτες, συνδρομητές ενημερωτικού υλικού, δημοσιογράφοι, ερευνητές, απλοί χρήστες του ιστότοπου (εφεξής "επισκέπτες").

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), τον ελληνικό νόμο 4624/2019, όπως ισχύει, και τις Συστάσεις, Οδηγίες και Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό ειπώθηκε, εφόσον ο επισκέπτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του CforC μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, θα θεωρείται ότι ο επισκέπτης αποδέχεται όλες τις τροποποιήσεις άνευ όρων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά μετά τις τροποποιήσεις, θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Για το σωματείο μας, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και για να διασφαλίσουμε ότι η συλλογή και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από την ένωσή μας όσο και από τους συνεργάτες μας ή από άλλα τρίτα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.


2. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε


Ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια δεδομένα, όπως ορίζονται από το Νόμο και τις σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις, είναι για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο ενός μέλους, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης και η διεύθυνση IP.

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλου είδους δεδομένα, μόνο εάν αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και μόνο εάν υπάρχει νόμιμος λόγος για την εν λόγω επεξεργασία και συλλογή.

Πέρα από τα προαναφερθέντα, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ευρέως κοινού, όπως: Ονοματεπώνυμο, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επάγγελμα, κυρίως όταν εγγράφεστε σε διάφορες εκδηλώσεις του CforC, π.χ. προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και δικτύωσης, εγγραφή για συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο του CforC και άλλες εκδηλώσεις.

Η καταχώριση προσωπικών δεδομένων δεν απαιτείται για την περιήγηση στους δικτυακούς τόπους www.cultureforchange.net και www.cultureforchange.gr.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων χορήγησης επιχορηγήσεων. Η πολιτική προστασίας δεδομένων που εφαρμόζεται στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται εδώ.

Τέλος, ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα εικόνας ή βίντεο, τα οποία παράγονται ή συλλέγονται από εξοπλισμό CCTV στις εγκαταστάσεις μας ή κατά τη διάρκεια των διαφόρων εκδηλώσεών μας.


3. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; Πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά μου δεδομένα;

Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός (σωματείο) "Culture For Change", που εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα (οδός Στρατηγοπούλου 7, 114 72, αριθμός ΑΦΜ 996788256, ΔΟΥ Δ' Αθηνών).

Το CforC εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης.

Το CforC συλλέγει και επεξεργάζεται τα ελάχιστα προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για νόμιμους σκοπούς, όπως:

α) για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και γενικών πληροφοριών σχετικά με νέες επιχορηγήσεις, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις του CforC.

β) προκειμένου να απαντήσουμε ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα σε απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις/σχόλια/απαντήσεις σας σε ανοικτές προσκλήσεις προς το CforC.

γ) για τη συμμετοχή σας σε διάφορες εκδηλώσεις του CforC.

δ) για μια πιθανή συνεργασία μαζί σας και

ε) για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για τους παραπάνω σκοπούς τηρούνται απολύτως εμπιστευτικά. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και δικαίωμα επεξεργασίας τους έχουν μόνο τα ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του σωματείου, δηλαδή τα πρόσωπα που δεσμεύονται συμβατικά με το CforC να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται ή των οποίων λαμβάνουν γνώση λόγω της άσκησης των καθηκόντων τους, είτε ως εργαζόμενοι του σωματείου είτε ως συνεργάτες (εξωτερικοί, εσωτερικοί ή άλλου είδους).  


4. Πού αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του CforC, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε εταίρους ή άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες και οντότητες μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας και μόνο όταν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τους κανόνες του ΓΚΠΔ και το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, οι εταίροι και οι συνεργαζόμενες εταιρείες και οντότητες δεσμεύονται για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με άλλη, εσωτερική (μεταξύ αυτών και του CforC) συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Επισημαίνεται ότι το CforC δεν είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί. Τη σχετική ευθύνη φέρουν οι τελευταίες, βάσει της Πολιτικής Απορρήτου που τηρεί η κάθε μία.

Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.


5. Πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για περίοδο δέκα (10) ετών. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας είτε θα διαγραφούν πλήρως είτε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ανώνυμα, με μη αναγνωρίσιμο τρόπο, π.χ. για στατιστική ανάλυση. Ειδικά όσον αφορά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει προκειμένου να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του CforC, σημειώνεται ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διατηρείται για όσο διάστημα σας αποστέλλεται το ενημερωτικό δελτίο και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από ένα μήνα από την ειδοποίηση για την αίτηση διακοπής από μέρους σας.


6. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Culture for Change;

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες των δικτυακών τόπων www.cultureforchange.net και www.cultureforchang.gr συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να σας στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο. Το σωματείο μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία όταν σας αποστέλλει ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δράσεις, τις εκδόσεις και τις εκδηλώσεις του CforC. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του CforC, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου. Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού, η εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.  
  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Το CforC συλλέγει τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που είναι αναρτημένη στον ιστότοπό της για να στείλετε ερωτήσεις, σχόλια ή προτάσεις. Για τον σκοπό αυτό, το https://www.cultureforchange.net/get-involved συλλέγει το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχετε στο ανοιχτό πεδίο της φόρμας επικοινωνίας.
  • για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
  • για σκοπούς στατιστικής έρευνας και ανάλυσης με δεδομένα σε συγκεντρωτική μορφή, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν και χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της εταιρείας μας, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες μας.

Το CforC δεν συλλέγει με κανέναν τρόπο ούτε αποκτά πρόσβαση μέσω του ιστότοπού του σε ειδικές κατηγορίες ("ευαίσθητων") προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγράφονται αμέσως μόλις περιέλθουν στην αντίληψη του CforC. Το CforC δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών ή τρίτων για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, λόγω ενεργειών ή παραλείψεών τους κατά παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης.


7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων;

α) Το δικαίωμα πρόσβασης και πληροφόρησης. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από το CforC εάν επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας. Εάν το CforC επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων που τηρούνται, σε ποιον αποκαλύπτονται και για ποιο σκοπό, για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται, καθώς και σχετικά με άλλα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμά σας για διόρθωση, διαγραφή και υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

β) Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων. Εάν υπάρχει σφάλμα στα Δεδομένα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο CforC για τη διόρθωσή τους (για παράδειγμα, διόρθωση ονόματος ή επικαιροποίηση αλλαγής διεύθυνσης).

γ) Το δικαίωμα διαγραφής (το δικαίωμα "στη λήθη"). Μπορείτε να ζητήσετε από την CforC να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα εάν ισχύει ένας από τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Το δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από την CforC να σας αποστείλει, σε αναγνώσιμη μορφή, τα Δεδομένα που έχετε παράσχει.

ε) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να ζητήσετε από την CforC να περιορίσει την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εφόσον συντρέχει νόμιμος λόγος που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

στ). Το δικαίωμα φορητότητας. Το υποκείμενο μπορεί να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του, σε αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, από το CforC σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμεί.

ζ) Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε αίτημά σας θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στο CforC είτε αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη διεύθυνση hello@cultureforchange.net είτε αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση : Στρατηγοπούλου 7, 114 72, Αθήνα, Ελλάδα.

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή για πληροφορίες και για τη συμπλήρωση καταγγελίας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με τα παραπάνω, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30-210 6475600, Φαξ: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ολα τα νεα στο email σας!

Γραφτείτε στο newsletter μας, για να λαμβάνετε τις δράσεις του Δικτύου, ευκαιρίες για επαγγελματίες και νέα από το ελληνικό και παγκόσμιο πολιτιστικό περιβάλλον.

Με την υποβολή συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.